Nadishana – Kuckhermann – Metz trio, „SHU KHUR“

Handpan player